14 புள்ளி 14 வரிசை- samayalkurippu.com14 புள்ளி 14 வரிசை