திருப்பதி பட்டு அணிந்து திருவில்லியில் ஆண்டாள் காட்சி- samayalkurippu.comதிருப்பதி பட்டு அணிந்து திருவில்லியில் ஆண்டாள் காட்சி