பைனலில் கர்ஜிக்குமா சென்னை சிங்கம்!!!- samayalkurippu.comபைனலில் கர்ஜிக்குமா சென்னை சிங்கம்!!!